SiGMA

Philipp Shayzhanov

Philipp Shayzhanov

CEO