SiGMA

กัมพูชาเปลี่ยนกฎภาษีสำหรับธุรกิจการพนันเชิงพาณิชย์

โพสต์ ม.ค. 10, 2023 12:53 หมวดหมู่: คาสิโน , ระเบียบข้อบังคับ , เอเชีย , โพสโดย Content Team แปลโดย Thitinun Horcharoensuk

กัมพูชาได้เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านภาษีสำหรับธุรกิจการพนันเชิงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนไปสู่ระบอบการปกครองแบบประกาศตนเอง

ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนระบบที่ใช้เงินก้อนซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 1990

รัฐบาลกล่าวว่ากฎใหม่นี้ยังช่วยบังคับใช้กฎต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการทุจริต และต่อสู้กับการหลีกเลี่ยงภาษี

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกาศโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชา (MEF) กฎใหม่ถูกนำมาใช้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2022

สถานประกอบการพนันต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศด้วย IFRS ควบคุมวิธีการรายงานธุรกรรมและเหตุการณ์บางประเภท

เลขาธิการแห่งรัฐ MEF, Mey Vann กล่าวกับ Khmer Times ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเสริมสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมการพนันของประเทศ

ตรวจสอบและถ่วงดุล

กฎภาษีใหม่จะช่วยให้ทางการสามารถใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการทุจริตในกัมพูชา

Vann กล่าวว่าการตรวจสอบและถ่วงดุลใหม่หมายความว่าจะไม่มีกรณีที่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาษีหลบเลี่ยงการประกาศภาษีอีกต่อไป การตรวจสอบและถ่วงดุลเหล่านี้หมายความว่าทุกฝ่ายจำเป็นต้องตรวจสอบซึ่งกันและกัน

กฎใหม่จะอนุญาตให้ผู้คนเพลิดเพลินกับการพนันเชิงพาณิชย์ในคาสิโนที่ถือเป็นศูนย์รวมความบันเทิง

หลังจากช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง 5 ปีเริ่มในปี 2023, อย่างไรก็ตาม คาสิโนต้องเปลี่ยนคำบนป้ายเป็นการพนันเชิงพาณิชย์ สิ่งนี้กำลังดำเนินการเพื่อให้เวลากับอุตสาหกรรมกัมพูชาในการปรับตัว

Khmer Times ยังได้พูดคุยกับ Khun Darith หุ้นส่วนผู้จัดการของโซลูชันการตรวจสอบบัญชี การบัญชีและภาษีที่สำนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี K Professional Accountants

เขาอธิบายว่านิติบุคคลการพนันเชิงพาณิชย์จะมีภาระภาษีกำไร 20 เปอร์เซ็นต์ และภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่นๆ

สำหรับข่าวอุตสาหกรรมเพิ่มเติมไปที่: https://sigma.world/th/news/

Related Posts

Massa…

ตลาดการพนันกีฬาที่ได…